Vedtægter

Vedtægter for H.H.I.- Foreningen for dem med særlige behov.

Foreningens navn er H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov. Stiftet den 15. maj 1979.

Foreningens hjemsted er Haderslev. – Tilsluttet Dansk Handicap Idræts – Forbund, Haderslev Idrætsråd og Danmarks Idræts – Forbund.

§2. Foreningens formål er at samle så mange med særlige behov som muligt til udøvelse af forskellige former for idræt (se tillæg).

§ 3. Som medlemmer kan optages børn og voksne, med særlige behov og andre interesserede.

Ind og udmeldelse sker ved at henvende dig til din formand, afdelingsformand i din idrætsgren eller sende en mail. Allerede indbetalt kontingent og gebyrer refunderes ikke. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter en rykker.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede
medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og betales halvårligt forud.

§ 4,1 Familiekontingent betales som mindst 1 voksen og 1 barn. Rabatten udgør et halv barns kontingent

§ 4-2. Passivt medlemskab betaler et kontingent efter eget ønske, dog mindst 200.- kr. som Passivt medlemskab kan man deltage i foreningens sociale arrangementer så som, forårsfest, Julefrokost/nytårsfrokost osv. Det skal præciseres, at man ikke kan deltage i foreningens idrætsaktiviteter.  

§ 4a. Som påskønnelse for ekstraordinær arbejdsindsats fritages trænere, ledere og
personlige hjælpere for kontingentbetaling.

§ 5. På generalforsamlingen, som er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, træffes afgørelserne ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et
medlem, samt til ændring af denne vedtægt, at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige
stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Når en generalforsamling er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Med hensyn til foreningens ophør henvises til § 12.

§ 6. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 6a. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og 1 medlem af bestyrelsen. Ved
optagelse af lån eller ved køb/salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede
bestyrelse.

§ 6b. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for
foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens
respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentet.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt varetager foreningens daglige
ledelse og træffer afgørelser i alle løbende sager og nedsætter udvalg. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen
på det efterfølgende møde.

§ 8. Foreningens medlemmer er forpligtiget til at underkaste sig enhver beslutning, som
træffes på generalforsamlingen eller af bestyrelsen, samt de til enhver tid gældende foreningslove og bestemmelser.

§ 9. Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned og skal indkaldes med mindst
14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske enten gennem annonce i dagspressen, annonce i
klubbladet eller ved brev til hvert medlem.

Dagsordenen skal indeholde flg.:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag – herunder kontingent som fast underpunkt.
 5. Valg til bestyrelsen:
  1. Formanden vælges direkte for to år, i ulige år.
  2. Derudover vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 i ulige år og 3 i lige år.
   Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling og senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.
 6. suppleanter vælges for ét år.
 7. Revisor og Revisor suppleant vælges for ét år.

Eventuelt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før general-
forsamlingens afholdelse. Mundtlige forslag kan ikke behandles på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer stemmeret. Alle medlemmer kan lade sig repræsentere af en, forældre eller værge.

§ 10. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsens
flertal, samt efter skriftlig begæring fra 2/3 af foreningens medlemmer.

§ 12. Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning med ¾ flertal.

Såfremt ¾ af medlemmerne ikke er til stede indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende. I tilfælde af foreningens
opløsning, overdrages eventuel formue og rekvisitter til almennyttige formål.

Således vedtaget den 17.03. 2014 træder i stedet for vedtagelse af 18.03. 2013 – 15.05. 1979 19.03. Med ændringer af 2012 12.02. 1981, 10.03. 1983, 04.03. 1986, 03.03. 1992, 17.03. 1995, 27. 03.1998, 30.03. 2001, 03.03. 2008. og 6.03.2018

H. H. I. – Foreningen for dem med særlige behov

Målsætning

Foreningens målsætning tager udgangspunkt i vedtægternes § 2.

Foreningens formål er at samle så mange med særligt behov handicappede som muligt
til udøvelse af forskellige former for idræt.

 

 1. Det bør tilstræbes, at alle – uanset hvilken behov man har – får mulighed for at deltage i de aktiviteter, som foreningen kan udbyde.
 2. Leder – og instruktøruddannelse bør være et væsentligt element, da dette danner grundlag for kvaliteten i foreningens tilbud.
 3. Foreningen bør løbende arbejde på at skaffe nye, frivillige hjælpere.
 4. Dem med særlig behov bør sikres mulighed for at kunne få tilbud om at deltage i diverse stævner.
 5. For at få nye medlemmer til klubben samt øge kendskabet til foreningens aktiviteter, bør der satses på et højt informationsniveau gennem synlighed på internettet, bladvirksomhed, besøg på skoler, institutioner m.m.
 6. Såvel bredden som eliten bør kunne tilgodeses inden for foreningen.
 7. Hvor det er muligt og ønskeligt, kan foreningen hjælpe handicappede – der har lyst og mulighed for det – til at deltage inden for friskidrætten.