Vedtægter

Vedtægter for H.H.I.- Foreningen for dem med særlige behov.

Foreningens navn er H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov. Stiftet den 15. maj 1979.
Foreningens hjemsted er Haderslev. – Tilsluttet Dansk Handicap Idræts – Forbund, Haderslev Idrætsråd og Danmarks Idræts – Forbund.

§ 2. Foreningens formål er, at samle så mange med særlige behov som muligt til udøvelse af forskellige former for idræt (se tillæg).

§ 3. Som medlemmer kan optages børn og voksne, med særlige behov og andre interesserede.

Ind og udmeldelse sker ved at henvende dig til din formand, afdelingsformand i din idrætsgren eller sende
en mail. Allerede indbetalt kontingent og gebyrer refunderes ikke. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit
kontingent senest 14 dage efter en rykker. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede
medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og betales halvårligt forud.

§ 4,1 Familie kontingent betales som mindst 1 voksen og 1 barn. Rabatten udgør et halv barns kontingent

§ 4-2. Passivt medlemskab betaler et kontingent efter eget ønske, dog mindst 200.- kr. som Passivt medlemskab kan man deltage i
foreningens sociale arrangementer så som, forårsfest, Julefrokost/nytårsfrokost
osv. Det skal præciseres, at man ikke kan deltage i foreningens idrætsaktiviteter.  

§ 4a. Som påskønnelse for ekstraordinær arbejdsindsats fritages trænere, ledere og personlige hjælpere for kontingentbetaling.

§ 5. På generalforsamlingen, som er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, træffes afgørelserne
ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af denne vedtægt, at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige
stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Når en generalforsamling er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Med hensyn til
foreningens ophør henvises til § 12.

§ 6. Foreningens anliggender
varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer og 1 suppleant

§ 6a. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og 1 medlem af bestyrelsen. Ved
optagelse af lån eller ved køb/salg af fast ejendom kræves underskrift af den
samlede bestyrelse.

§ 6b. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for
foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med
dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over
kontingentet.

Foreningens medlemmer
har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7. Bestyrelsen udarbejder
selv sin forretningsorden samt varetager foreningens daglige ledelse og træffer afgørelser i alle løbende sager og nedsætter udvalg.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.

§ 8. Foreningens medlemmer er forpligtiget til at underkaste sig enhver beslutning, som træffes på generalforsamlingen eller af bestyrelsen, samt de til enhver tid gældende foreningslove og bestemmelser.

§ 9. Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske enten gennem annonce i dagspressen, annonce i klubbladet eller ved brev til hvert medlem.

Dagsordenen skal indeholde flg.:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag – herunder kontingent som fast underpunkt.

5. Valg til bestyrelsen – Formanden vælges direkte for to år, i ulige år. – Derudover vælges der 6
bestyrelsesmedlemmer, 3 i ulige år og 3 i lige år. – 1 suppleant vælges for
ét år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling og senest ved førstkommende bestyrelsesmøde – bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant vælges for ét år.

6. Eventuelt. Evt. forslag skal være
formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før general-
forsamlingens afholdelse. Mundtlige forslag kan ikke behandles på
generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer stemmeret. Alle medlemmer kan lade sig repræsentere af en, forældre eller værge.

§ 10. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsens flertal, samt efter skriftlig begæring fra 2/3 af foreningens medlemmer.

§ 12. Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning med ¾ flertal. Hvis ¾ af medlemmerne ikke er til stede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende. I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages eventuel formue og rekvisitter til almennyttige formål.

Således vedtaget: Den 17.03. 2014 træder i stedet for vedtagelse af 18.03. 201315.05. 1979 – 19.03. med ændringer af 2012 12.02. 1981, 10.03. 1983, 04.03. 1986, 03.03. 1992, 17.03. 1995,
27. 03.1998, 30.03. 2001, 03.03. 2008. 6.03.2018. 25.05.2021.