Vedtægter.

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er H.H.I. – Foreningen for dem med særlige behov. Stiftet den 15. maj 1979.
Foreningens hjemsted er Haderslev.

§ 2 Formålsparagraf

Foreningens formål er at samle så mange med særlige behov som muligt til udøvelse af forskellige former for idræt.

§ 3 Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages børn og voksne, med særlige behov og andre interesserede.

Ind og udmeldelse sker ved at henvende dig til din formand, afdelingsformand i din idrætsgren eller sende en mail. Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter en rykker. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af klubbens medlemsliste. Ny optagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

Allerede indbetalt kontingent og gebyrer refunderes ikke. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage efter en rykker. 

Foreningens medlemmer er forpligtiget til at underkaste sig enhver beslutning, som træffes på generalforsamlingen eller af bestyrelsen, samt de til enhver tid gældende foreningslove og bestemmelser.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og betales halvårligt forud. Familie kontingent betales som mindst 1 voksen og 1 barn. Rabatten udgør et halv barns kontingent.

Som påskønnelse for ekstraordinær arbejdsindsats fritages trænere, ledere og personlige hjælpere for kontingentbetaling

Passivt medlemskab betaler et kontingent efter eget ønske, dog mindst 200.- kr. som Passivt medlemskab kan man deltage i foreningens sociale arrangementer så som, forårsfest, Julefrokost/nytårsfrokost osv. Det skal præciseres, at man ikke kan deltage i foreningens idrætsaktiviteter Passive medlemmer har stemmeret

§ 4 Organisationsforhold

Foreningen er tilsluttet Parasport, Haderslev Samvirke og Danmarks Idræts – Forbund. DGI. Bestyrelsen kan lade foreningen optage i andre organisationer og sammenslutninger.

§ 5 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling, som er højeste myndighed i alle foreningens anliggender, afholdes i marts måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske enten gennem annonce i dagspressen, annonce i klubbladet eller ved brev til hvert medlem.

Dagsordenen skal indeholde flg.:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag – herunder kontingent som fast underpunkt.

5. Valg til bestyrelsen – Formanden vælges direkte for to år, i ulige år. – Derudover vælges der 6
bestyrelsesmedlemmer, 3 i ulige år og 3 i lige år. – 1 suppleant vælges for
ét år.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling og senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Bilagskontrollant.

6. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Mundtlige forslag kan ikke behandles på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle tilstedeværende medlemmer stemmeret. Alle medlemmer kan lade sig repræsentere af en, forældre eller værge.

På generalforsamlingen, træffes afgørelserne ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af denne vedtægt, at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Når en generalforsamling er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Med hensyn til foreningens ophør henvises til § 12.

§ 6. Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt varetager foreningens daglige ledelse og træffer afgørelser i alle løbende sager og nedsætter udvalg.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.

§ 7 Tegning

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og 1 medlem af bestyrelsen. Ved optagelse af lån eller ved køb/salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 8 Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over
kontingentet.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9 Regnskabsår

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsens flertal, samt efter skriftlig begæring fra 2/3 af foreningens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget.

En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 11 Opløsning

Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning med ¾ flertal. Hvis ¾ af medlemmerne ikke er til stede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende.

I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages eventuel formue og rekvisitter til almennyttige formål.

Vedtægten er senest ændret på generalforsamling d. 22. marts 2022